Što je MSCT koronarografija?

Kako bi se procijenio Vaš rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti, preporučuje se kardiološki pregled. U Poliklinici Sunce vrlo brzo možete obaviti kompletnu neinvazivnu kardiološku dijagnostiku koja uključuje EKG, ergometriju, UZV srca, Holter EKG-a i tlaka uključujući i MSCT calcium score (CAC). Također, možete obaviti MSCT koronarografiju, ukoliko postoje indikacije.

U novije se vrijeme sve više naglašava tzv. individualizacija medicine te se otkrivaju novi neovisni čimbenici rizika. Jedan od takvih je MSCT calcium score (CAC) koji je strogo individualan i vrlo egzaktno govori liječniku što će se dogoditi sa svakim pojedincem. Zbog njegove iznimne važnosti, od prošle je godine u Americi prihvaćen kao screening metoda, slično kao i mamografija kod žena, što znači da je CAC uputno obaviti i kod zdravih pojedinaca iznad 45 godina, tim više što je doza zračenja danas bitno snižena i vrlo slična dozi kod mamografije.


„Ako se pokaže potreba za isključenjem koronarne bolesti, preporučujem MSCT koronarografiju kao najpouzdaniju neinvazivnu dijagnostičku pretragu koja s 99 postotnom preciznošću može isključiti koronarnu bolest“, savjetuje dr. Mladen Jukić, subspecijalist kardiolog Poliklinike Sunce.